در فاز ۸ شهر پردیس ۲۶۱۸۴ واحد مسکن مهر در حال ساخت است که از این تعداد ۶۲۴۲ واحد افتتاح شده

در فاز ۱۱ نیز ۳۳۳۳۵ واحد در حال احداث است که تاکنون ۸۶۱۴ واحد افتتاح شده است.

و همچنین مابقی واحدهای فاز ۱۱ نیز به پیشرفت ۹۸ درصدی رسیده اند

مطالب مرتبط