بصورت موقت و تا زمان ساخت تقاطعات غیرهمسطح داخل فاز۱۱، راه ورود به محله های تحویلی این فاز از راه خروج آن جدا شد

مطالب مرتبط