۳۰۰۶ واحد در پردیس تحویل شد

در فازهای ۸-۵-۱۱
حالا متوجه میشیم که
ناگهان چقدر زود دیر میشود.
قیمتها رشد دوباره باشیب تند تری پیدا کردند

مطالب مرتبط